ДГ "Българче" - Благоустрояване и ремонт на детските площадки

гр.Варна

Фаза: Технически проект

"Основен ремонт на детски площадки за игра на открито в ДГ №42 „Българче“ в УПИ XX-290,291 „За обединено детско заведение“ , кв.12 по плана на I-ви м.р. на ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна

Получено Разрешение за Строеж - 2017г.