ПУП-ПРЗ за УПИ I, УПИ III в кв.162, УПИ II-1051 и УПИ III-1051 в кв.18А

по плана на кв. „Девня“ , гр.Девня