ПУП-ПРЗ за УПИ 19, ЗА СМЕТИЩЕ

по Кадастралната карта на гр.Девня, общ.Девня